tel.: 033/ 5536 414     e-mail : stasys@stasys.sk

Projekt zateplenia rodinných a bytových domov

Na základe skúseností Vám ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie zatepľovania rodinných a bytových domov, či už pre vlastné financovanie, pre dotácie z fondu rozvoja bývania alebo iné fondy na zatepľovanie.

Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe obhliadky budovy, jej termovízneho zosnímania a zistení systémových porúch pre panelové stavby, prípadne zistení porúch pre ostatné stavby. Dokumentácia zateplenia je vypracovaná podľa platných noriem a predpisov. V dokumentácii je navrhnutý certifikovaný kontaktný zatepľovací systém (ETICS), hrúbka tepelných izolácii teplovýmenných konštrukcií, spôsob riešenia porúch a prípadne farebné riešenie budovy.

Nevyhnutnou časťou projektu je tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy (EHB) pre súčasný stav a pre navrhovaný stav, spolu s vyhodnotením možnej úspory energie.

Projektová dokumentácia obsahuje:

  • § Architektonicko – stavebné riešenie
  • § Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií
  • § Projekt statiky
  • § Projekt požiarnej ochrany
  • § Projekt bleskozvodu
  • § Rozpočet – kalkulácia stavby
  • § Predpokladaná ekonomická návratnosť investícií