Svetelnotechnické posudky

stasys.sk - Svetlo, teplo, akustika systémovo.

Svetelnotechnický (svetlotechnický) posudok je potrebné vypracovať pri návrhu stavieb a ich umiestňovaní do územia. Posudzuje sa vplyv navrhovanej stavby na okolité existujúce a plánované budovy z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia.

Zároveň sa posúdi plnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie navrhovanej stavby. Svetlenotechnickým posudkom sa môžu taktiež optimalizovať rozmery osvetľovacích otvorov z hľadiska hygienického a eneregtického

Svetelnotechnický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:

 • rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností.
 • bytové domy,
 • budovy s dlhodobým pobytom osôb (kancelárie, obchodné priestory, rôzne pracoviská),
 • zmeny a nadstavby budov.

Základné predpisy:

 • STN 73 4301 Budovy na bývanie
 • STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Stavebný zákon