Tepelnotechnické posudky

stasys.sk - Svetlo, teplo, akustika systémovo.

Správne tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií je základným predpokladom na výstavbu energeticky úspornej budovy.

Tepelnotechnické (teplotechnické) posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

V štádiu projektového riešenia sa hodnotia navrhnuté stavebné konštrukcie a upravujú sa ich parametre tak, aby svojimi tepelnotechnickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov:

 • Tepelný odpor stavebnej konštrukcie
 • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
 • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
 • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
 • Vzduchovú priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
 • Tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie
 • Potreba tepla na vykurovanie
 • Tepelná stabilita miestnosti

Projektovým hodnotením sa predchádza zabudovaniu materiálov a konštrukcií, ktoré svojimi vlastnosťami nespĺňajú požiadavky platných predpisov a noriem a tým zvyšujú potrebu energie na vykurovanie, emisie CO2 a v nemalej miere aj zvyšujú finančné nároky budovy spojené s vykurovaním.

Energetické hodnotenie budovy v projektovom štádiu určuje potrebu energie na vykurovanie riešenej budovy a slúži na vzájomné porovnanie budov s rovnakými parametrami. Podľa tohto hodnotenia sa budova dá predbežne zatriediť do energetickej triedy A až G, do ktorej sa budova zatrieďuje pri energetickej certifikácii budovy.

Správne tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je základným predpokladom na výstavbu energeticky úspornej budovy s celoživotným šetrením energiou na vykurovanie a s tým spojenými finančnými nákladmi.

Základné predpisy:

 • STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií.
 • STN EN 14603 – Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.
 • Zákon NR SR č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.